Pamela Jain / Roshan Rathore / Rajiv Shrimali / Nirav Raichura / Dev Bhatt / Rahul Mehta - I vs Me - REBEAT Artist Camp